Loading...

VIZIUNE INSTITUȚIONALĂ

1. OBIECTIVE ȘI PRINCIPII TRANSVERSALE
1.1. Dezvoltarea instituțională, menținerea și consolidarea prestigiului academic și social al Universității din București prin:
  • Excelența în predare și cercetare și consolidarea prestigiului internațional prin: asigurarea condițiilor, resurselor și cadrului instituțional necesare modernizării și adaptării metodelor de predare-învățare, dezvoltarea cooperării internaționale în procesul educațional și de cercetare, creșterea participării în programele de cercetare europene.
  • Continuarea și consolidarea rolului social al Universității (promovarea culturii democratice, dezvoltarea obiectivelor și activităților care țin de responsabilitatea socială). Universitatea va fi mai atentă la nevoile comunității în care își desfășoară activitatea. Vor fi identificați factori interesați (stakeholderi) instituționali din toate domeniile pentru realizarea acestei direcții strategice, asigurându-se resursele și cadrul necesar implementării sale.
  • Valorificarea tradiției noastre universitare, atât în predare și cercetare, cât și în dimensiunea responsabilității sociale, prin integrarea în cursuri și activitatea de cercetare a realizărilor mai vechi și mai noi, culturale și științifice ale foștilor profesori și studenți și resemnificarea simbolică a spațiilor și activităților universitare potrivit tradiției acestora. Dezvoltarea comunicării în scopul creșterii vizibilității Universității din București ca actor central în procesul educațional și de cercetare, precum și în ceea ce privește responsabilitatea socială.

1.2. Întărirea unei culturi organizaționale care să pună în centrul său respectul și valorizarea resursei umane
  • Continuarea și dezvoltarea dimensiunii etice a activității didactice și de cercetare prin care: se asigură libertatea de exprimare a tuturor membrilor comunității noastre academice; este respectată diversitatea culturală, etnică, de gen, de vârstă, religioasă etc.; este consolidată cultura onestității și integrității academice.
  • Dezvoltarea unor instrumente, servicii și departamente care să susțină activitatea de predare și cercetare, să ajute la dezvoltarea carierei academice a fiecărui cadru didactic și să contribuie la crearea unui mediu instituțional favorabil colaborării și dialogului (de exemplu, platforme on-line pentru difuzarea materialelor didactice, suporturi de curs etc.).
  • Reconfigurarea procedurilor de evaluare și a structurilor administrative prin reducerea (în limitele cadrului legal) birocrației și creșterea dimensiunii calitative, care să sprijine contribuțiile originale și proiectele novatoare și să eficientizeze comunicarea internă.

1.3. Dezvoltarea capacității financiare a Universității: o strategie sustenabilă trebuie să se concentreze pe producerea de venituri, nu numai pe economii
  • Valorizarea mai bună a resurselor existente (folosirea și partajarea instrumentelor și proiectelor dezvoltate de facultăți și departamente în diferite domenii; valorificarea diversității programelor de studii și direcțiilor de cercetare, care conferă universității noastre o anvergură pluridisciplinară ce trebuie transformată într-un atu major; continuarea folosirii cu atenție, transparență și corectitudine a resurselor materiale existente; diversificarea activităților specifice la Casa Universitarilor (inclusiv parcul), Geoparcul internațional UNESCO din Hațeg, Grădina Botanică, la Stațiunea Zoologică Sinaia, la Muzeul Universității etc., care pot produce noi venituri pentru Universitate.
  • Consolidarea serviciilor de fundraising și a proiectului de hub de inovare prin recrutarea unei resurse umane cu expertiză în domeniu (dezvoltarea de start-up-uri și valorificarea brevetelor trebuie să fie încurajate).
  • Dezvoltarea finanțărilor pe baza parteneriatului public-privat și public – public (cu instituțiile publice și cu deosebire cu autoritățile publice locale) prin consolidarea celor existente și identificarea de noi parteneri strategici.