Loading...

STUDENȚI

O universitate trebuie să folosească să își folosească tradiția pentru a rămâne un reper intelectual și social, dar și pentru a găsi dinamismul necesar pentru a răspunde nevoilor, idealurilor și dorințelor noilor generații. Studenții noștri dovedesc în același timp maturitatea proaspătă a celor care se simt responsabili pentru atingerea idealurilor lor și trebuie stimulați să investească toate eforturile în formarea lor ca specialiști, dar și ca oameni, trebuie încurajați să participe de pe poziții active în procesul de predare-învățare, de pe poziții de egalitate și responsabilitate în administrarea Universității.
4.1. Implicarea permanentă a studenților în procesele de evaluare și elaborare a strategiilor instituționale
 • Consolidarea structurilor de consultare și activitate a studenților și creșterea numărului de studenți care sunt informați și implicați în acestea (promovarea unei culturi participative la nivelul întregului corp studențesc).
 • Acordarea unei ponderi precise pentru evaluările și propunerile studenților în organizarea și funcționarea instituțională (inclusiv consultarea lor în ceea ce privește nominalizarea prorectorului responsabil cu activitatea studențească): revizuirea regulamentelor pentru a introduce proceduri clare (și de câte ori se poate cuantificabile) pentru includerea punctului de vedere al studenților în toate domeniile de activitate relevante.

4.2. Recunoașterea și susținerea excelenței la nivelul studenților
 • Instituirea unor burse de excelență pentru fiecare domeniu, acordate de Universitate.
 • Promovarea rezultatelor deosebite obținute de către studenții Universității (prin mijloacele on-line, dar și prin diplome ori premii, în cadrul unui festival studențesc anual).
 • Încurajarea conferințelor și publicațiilor destinate studenților (mai ales celor de la master) și doctoranzilor: finanțare pe bază de proiecte, cu proceduri și indicatori stabiliți în urma consultării studenților și profesorilor.
 • Includerea în număr mai mare a studenților din programele de master de cercetare și a doctoranzilor în proiectele de cercetare (cu deosebire în cazul științelor asociate domeniilor socio-umane).

4.3. Servicii administrative eficiente și acces sporit la resurse educaționale
 • Elaborarea unui ghid al studentului cu informațiile esențiale legate de resursele educaționale, procesele administrative, structurile de reprezentare și activitățile studențești.
 • Eficientizarea comunicării administrative cu studenții: folosirea instrumentelor și platformelor on-line, adaptarea programului și a procedurilor de secretariat la nevoile studenților.
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere pedagogică, consiliere profesională și consiliere psihologică: consolidarea seminarelor de consiliere pedagogică și consiliere profesională în planurile de studii la nivel de licență și master; asigurarea reală a unei permanențe săptămânale a unui consilier psihologic în fiecare facultate; asigurarea accesului la servicii de asistență psihologică.
 • Urmărirea mai atentă și actualizarea permanentă (la propunerea cadrelor didactice) a fondului de lucrări destinate studenților din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare.
 • Adaptarea programului bibliotecilor în funcție de nevoile studenților; dezvoltarea unor spații de lucru și de studiu în fiecare facultate (prin utilizarea / transformarea sălilor de lectură existente).
 • Prezentarea tuturor resurselor disponibile în cadrul Universității din București (de exemplu biblioteca CEREFREA, pentru fondul de carte francofon), dar și din București (de exemplu bibliotecile Institutelor culturale ale altor țări).
 • Asigurarea accesului la resurse on-line prin abonament instituțional (lărgirea bazelor de date accesibile prin Anelis Plus); dezvoltarea de platforme on-line care să permită acces la resurse educaționale furnizate de cadrele didactice.

4.4. Asigurarea unor condiții bune la nivelul campusurilor studențești
 • Reabilitarea în regim de urgență a căminelor existente și urgentare proiectelor de construcție a unor noi cămine.
 • Regândirea sistemului de alocare a cazării, pornind de la o analiză atentă a situației pe ultimii 3 ani, a numărului de studenți din Universitate cu domiciliul în afara capitalei, precum și în urma consultării studenților, a prodecanilor responsabili cu activitatea studenților și a serviciilor administrative implicate în acest proces: obiectivul este de a asigura o distribuție echitabilă și eficientă a locurilor existente.
 • Implicarea studenților în găsirea unor soluții practice pentru întreținerea căminelor și responsabilizarea studenților față de spațiile folosite;
 • Asigurarea spațiilor destinate studiului, a serviciilor de spălătorie și, în căminele noi, a unor bucătării dotate pe fiecare palier.
 • Dezvoltarea și ameliorarea serviciilor de cantină (asigurarea existenței unui spațiu de cantină în fiecare campus, contracte cu firme care asigură distribuția de alimente (sandwich-uri, salate etc).
 • Multiplicarea spațiilor (la nivelul facultăților, în clădirea Rectoratului, la Casa Universitarilor, Grădina Botanică etc) pentru activități studențești – spații de lectură, spații pentru asociațiile studențești, spații pentru organizarea de dezbateri, festivaluri, concursuri.
 • Constituirea și susținerea echipelor sportive studențești: pe lângă încurajarea activităților sportive, această inițiativă are drept obiectiv și crearea unei solidarități între studenții tuturor facultăților din Universitate, întărirea sentimentului de apartenență la o comunitate, precum și promovarea imaginii universității în spațiul public.

4.5. Asigurarea unei integrări rapide pe piața muncii pentru un număr cât mai mare de studenți
 • Dezvoltarea dimensiunii de profesionalizare a programelor de studii de licență și creșterea numărului de mastere profesionale: consolidarea stagiilor de practică și alocarea de resurse pentru efectuarea în bune condiții a practicii profesionale; implicarea studenților în proiecte derulate în colaborare cu partenerii profesionali.
 • Organizarea regulată și eficientă a unor dezbateri cu Alumni ai facultăților pentru a da exemplu de cariere de succes; organizarea de ateliere pentru identificarea și dezvoltarea competențelor transversale pentru diverse domenii profesionale.
 • Consolidarea compartimentului administrativ pentru relația cu piața muncii (constituirea unei rețele de parteneri din mediul profesional care vor fi consultați permanent cu privire la nevoile de formare și care vor oferi oportunități speciale pentru studenții Universității: proiecte și cercetări aplicate; internship-uri plătite, implicarea în proiecte comune, job-uri part time etc).
 • Crearea unei platforme individualizate pentru Universitate de tip e-jobs, organizată pe mai multe secțiuni: internship-uri, stagii de voluntariat, oferte de job-uri; consiliere profesională on line; suport în redactarea CV-urilor și dosarelor pentru examenele / interviurile de angajare.
 • Demararea unui proiect instituțional pentru urmărirea carierei absolvenților Universității din București (în parteneriat cu asociația Alumni); încheierea unui acord special cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii pentru a realiza o bază de date integrată care permite urmărirea parcursului studenților din primul an de facultate până la integrarea pe piața muncii.
 • Lansarea unui program pilot de mentorat prin intermediul căruia studenții sunt puși în legătură cu alumni ai UB care sunt integrați pe piața muncii și se oferă să îndrume un coleg mai tânăr în vederea integrării pe piața muncii.
 • Organizarea anuală a unui Târg de job-uri care să reunească oferte de locuri de muncă destinate studenților Universității din București, dar și evenimente speciale cu partenerii profesionali cei mai importanți, lansarea unor proiecte profesionale, organizarea de sesiuni pentru identificarea unor posibilități de start-upuri.

4.6. Susținerea și dezvoltarea proiectelor studențești destinate întregii comunități
 • Inventarierea și promovarea continuă a inițiativelor și proiectelor studenților din facultăți: consolidarea dialogului și a colaborării între studenții din facultăți diferite, folosirea diversității proiectelor și evenimentelor studențești în comunicarea internă și externă a Universității.
 • Crearea unei structuri studențești de coordonare la nivelul Universității care să organizeze activități anuale pentru toți studenții (cluburi de dezbatere, festivaluri și concursuri, conferințe studențești, ateliere de cercetare etc).
 • Dezvoltarea fondului alocat susținerii proiectelor studențești precum și constituirea unor mecanisme de susținere a acestora în găsirea și accesarea altor surse de finanțare.

4.7. Asigurarea egalității de șanse pentru toți studenții, conștientizarea formelor de hărțuire și bullying
 • Menținerea și dezvoltarea sistemului de burse și alte forme de sprijin social pentru studenții care se află în situații sociale dificile; creșterea fondului de burse sociale din veniturile Universității.
 • Dezvoltarea de servicii pentru studenți care se confruntă cu discriminare etnică, religioasă, de gen sau cu alte tipuri de discriminare. (informare, conștientizare, consiliere, advocacy).
 • Campanii de informare și conștientizare privind recunoașterea hărțuirii sexuale, a bullying-ului și revizuirea codurilor și regulamentelor pentru a oferi soluții accesibile și adecvate la aceste situații.
 • Dezvoltarea de servicii și facilități pentru studenții care au copii – pornind de la experiența Facultății de Psihologie și Științele Educației (amenajarea unor spații de joacă; crearea unor spații supravegheate unde pot fi lăsați copiii în timpul cursurilor sau al conferințelor; burse ocazionale; servicii de consiliere și suport psihologic).
 • Crearea unui birou specializat în elaborarea și implementarea unei strategii pentru studenții cu dizabilități (se pot folosi aici cercetările și expertiza cadrelor didactice de la Departamentul de Psihopedagogie Specială al FPSE ori experiența dobândită în proiectele derulate prin Centrul de Tehnologii de Acces al Universității). Câțiva pași trebuie parcurși în această direcție: a) colectarea datelor privind studenții cu dizabilități; b) realizarea unor proceduri la nivel instituțional privind incluziunea studentului cu dizabilități (de la identificarea acestuia încă de la înscriere, așadar, până la absolvire); c) accesibilizarea spațiilor universitare (hărți tactile, suport audio) și a celor de învățare prin dotare cu tehnologie de asistare; d) dezvoltarea de programe de pregătire a studenților cu dizabilități / dezavantajați socio-economic pentru a li se facilita accesul la învățământul universitar.
 • Extinderea urgentă a măsurilor legate de accesul studenților cu dizabilități (cum sunt cele implementate la Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și, în scurt timp la Facultatea de Istorie, respectiv Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării) în toate facultățile care au în prezent înmatriculați studenți cu dizabilități vizuale, iar în etapa a doua în toate imobilele Universității.