Loading...

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Rolul fundamental al Universității din București, de producere de cunoaștere (cu accent pe inovație și dezvoltare) și de formare a viitorilor specialiști în domeniile specifice nu poate fi disociat de conceptul de responsabilitate socială, așa cum este acesta dezvoltat mai ales în ultimele două decenii. Responsabilitatea socială a Universității este de altfel un element integrator, care face referire atât la studenți, la profesori, la membrii comunității academice, în general, cât și la societate ori la mediu.
7.1. Asigurarea unui mediu instituțional care să fie sensibil și favorabil pentru toți membrii comunității academice ai Universității din București
 • Respectarea principiilor egalității de șanse, de tratament egal al persoanelor indiferent de etnie, gen, religie sau convingeri, handicap, vârstă ori orientare sexuală: consolidarea acestor principii la nivelul Cartei UB, dar mai ales în Codul de etică (document ce va trebui rediscutat revăzut și actualizat în funcție de exigențele de acest tip); introducerea sau întărirea acestor principii în metodologiile legate de cazare, burse, evaluare anuală, gradații de merit etc; formularea unor strategii specifice și constituirea unor echipe și sau servicii pentru promovarea și monitorizarea respectării acestor principii; parteneriate cu instituțiile publice și ONG-urile care activează în domeniu pentru organizarea de sesiuni de sensibilizare și materiale informative.
 • Forme de sprijin pentru dificultățile specifice începutului de carieră (ex: training-uri, îndrumare și colaborare colegială (coaching, mentoring), recunoașterea și valorizarea meritelor cadrelor didactice debutante (de exemplu, un interviu lunar cu un cadru didactic debutant, popularizat prin canalele de comunicare internă; includerea asistenților și lectorilor în structurile consultative și încurajarea acestora de a participa la competițiile pentru structurile de conducere etc).
 • Sprijinirea membrilor comunității academice în contexte care pot genera inegalități: armonizarea între viața profesională și viața familială (în special pentru cuplurile cu copii); boli sau afecțiuni particulare; situații sociale precare. Pe lângă facilitățile în vigoare, care vor fi consolidate (program de lucru flexibil, ajutoare financiare) vor fi dezvoltate: structuri de îngrijire de zi a copiilor mici; parteneriate cu creșele, grădinițele și școlile din apropierea campusurilor Universității (pentru facilitarea accesului copiilor angajaților și studenților la acestea); dezvoltarea de servicii de consiliere și recuperare pentru angajații cu boli mai grave.
 • Susținerea proiectelor studențești, a programelor de studii și proiectelor de cercetare care au ca obiective egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea: promovarea acestor proiecte și programe prin toate canalele de comunicare internă și externă; introducerea acestor teme în evaluările instituționale, ori de câte ori acest lucru este relevant; organizarea de sesiuni de informare și cursuri transversale accesibile tuturor studenților; dezvoltarea de sesiuni de informare și workshop-uri pentru cadrele didactice de predare și cercetătorii științifici; sesiuni de informare și sensibilizare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.
7.2. Îmbunătățirea serviciilor și facilităților destinate membrilor comunității academice
 • Servicii medicale: îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru studenți (la cabinetul medical), iar pentru personalul Universității negocierea unor noi forme de asigurare medicală, care să includă mai multe facilități și servicii.
 • Menținerea și îmbunătățirea ofertei de activități sportive ori de recuperare pentru studenți și profesori (cum este centrul de profil gestionat de colegii de la Departamentul de Educație Fizică și Sport situat în imobilul din B-dul Regina Elisabeta, a cărui activitate trebuie dezvoltată și extinsă și în alte spații ale Universității, de exemplu, în campusul integrat din Panduri).
 • Adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale cadrelor didactice și cercetătorilor (inițiativă ce trebuie corelată atent cu cea de dotare a spațiilor de învățământ și a laboratoarelor): dotarea și modernizarea spațiilor didactice și administrative; multiplicare boiurilor (pentru profesori și cercetători) dar și a spațiilor de socializare (pentru toți angajații); program pilot pentru flexibilizarea timpului de lucru pentru personalul administrativ (pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și viața privată); consultarea permanentă a comunității pentru a identifica nevoile și problemele existente, dar și pentru a stimula găsirea de soluții.
 • Investigarea posibilității ca Universitatea din București să încheie un contract-cadru cu o firma de asigurări medicale de călătorie pentru personalul care efectuează deplasări în străinătate în interes de serviciu.
 • Extinderea la nivel instituțional a facilităților legate de cardul internațional de profesor (ITIC) (de exemplu: acces în parcări, plată diferențiată la cantină).

7.3. Universitatea verde: dezvoltarea unei strategii pentru protecția mediului
 • Asigurarea posibilităților de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor (parteneriate cu firmele specializate).
 • Reducerea comunicării pe hârtie și folosirea formelor de comunicare electronică.
 • Achiziționarea de aparatură pentru reciclarea hârtiei.
 • Campanii de informare și sensibilizare a întregii comunități academice în legătură cu gesturile simple pe care le putem face pentru a proteja mediul înconjurător.
 • Susținerea proiectelor studențești, a programelor de studii și proiectelor de cercetare care au ca obiective protecția mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă.

7.4. Consolidarea rolului Universității ca vector în formarea de cetățeni activi și responsabili
 • Organizarea, în colaborare cu asociațiile studențești, de sesiuni de informare și cursuri transversale pentru a promova cultura civică participativă și principiile fundamentale ale unei societăți democratice.
 • Completarea cursurilor de etică și deontologie academică cu teme legate de responsabilitate și participare civică.
 • Susținerea proiectelor în parteneriat cu ONG-uri naționale și internaționale în domeniul politicilor publice și democrației participative.

7.5. Dezvoltarea prezenței Universității în proiecte cu impact social și cultural
 • Centralizarea informațiilor legate de diversele proiecte și campanii sociale derulate de către facultăți și promovarea acestora pe o pagină separată pe site-ul Universității.
 • Susținerea (atât administrativă, cât și financiară) a cel puțin un proiect social major, la nivelul Universității.
 • Valorificarea mai bună a parteneriatelor și colaborărilor dintre facultăți, diverse asociații și organizații care activează în domenii cu impact în societate.
 • Dezvoltarea impactului cultural și educațional / social al unor obiective precum Geoparcul Internațional UNESCO din Hațeg, Grădina Botanică, Muzeul Universității etc. (prin evenimente în parteneriat cu școli și licee, asociații și administrații locale).
 • Multiplicarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile publice, ONG-urile și mediul privat, pentru a crește impactul social, cultural și economic al Universității asupra comunității.

7.6. Dezvoltarea responsabilității Universității în relația cu piața muncii
 • Adaptarea conținuturilor educaționale / de cercetare la dinamica / tendințele de pe piața muncii.
 • Creșterea rolului Universității în definirea standardelor profesionale, pentru impunerea calității și performanței pe piața muncii.
 • Crearea unei rețele de experți care să reprezinte Universitatea în grupurile de lucru și comisiile specifice din ministere, pentru a putea juca un rol pro-activ în definirea politicilor legate de inserția absolvenților din învățământul universitar pe piața muncii.
 • Stabilirea unor parteneri strategici din mediul profesional pentru a dezvolta o instrumente și servicii eficiente pentru a crește angajabilitatea absolvenților.
 • Promovarea, pe piața muncii (prin partenerii din mediul profesional) a principiilor legate de spiritul critic, egalitatea de șanse și valorizarea diversității.