Loading...

INTERNAȚIONALIZARE

Universitatea noastră trebuie să-și consolideze dimensiunea internațională, raportându-se permanent la dinamica societății actuale, în care procesul de globalizare și noile tehnologii de comunicare influențează spațiul educațional. De asemenea, trebuie să acționeze ca un actor activ în consorțiul european CIVIS, unde este parte, de la finele anului 2018. Dimensiunea internațională a Universității noastre are un aspect regional (trebuie să calibrăm o ofertă educațională adaptată regiunii noastre, a estului și sudului european, a regiunii Mării Negre și Orientului), dar și un aspect continental și mondial (trebuie să oferim experiențe educaționale originale pentru tinerii din Europa, la fel cum trebuie să dezvoltăm și să promovăm oferta educațională pentru întreaga zonă asiatică și africană).
3.1. Dezvoltarea programelor de studii în limbi străine
 • Menținerea și consolidarea programelor existente oferite în limbi străine, la nivel de licență și master (cum sunt cele de la Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Politice etc.).
 • Consolidarea programelor care fac parte din convenții internaționale (dublă diplomă, certificare multiplă etc.) și dezvoltarea colaborărilor și schimburilor internaționale pentru toate programele de studii în limbi străine. Este importantă folosirea și partajarea experienței acumulate în acest domeniu de facultățile care au programe de acest tip (de exemplu, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Științe Politice etc.). Valorificarea consorțiului creat prin proiectul CIVIS pentru creșterea parteneriatelor și schimburilor cu universitățile europene partenere.
 • Dezvoltarea de noi programe de studii în limbi străine, mai ales la nivel de licență, dar și la master, inclusiv prin folosirea cursurilor existente în alte departamente/facultăți (în regim de credite transferabile) și crearea de programe cu colaborarea mai multor facultăți.
 • Creșterea numărului de teze de doctorat în regim de cotutelă (pentru spațiul francofon, o mai bună folosire și promovare a École Doctorale en Sciences Sociales și CEREFREA, care au obținut rezultate foarte bune).

3.2. Creșterea numărului de studenți internaționali și a mobilităților Erasmus
 • Promovarea personalizată a programelor de studii în limbi străine (inclusiv prin crearea de materiale de promovare în limbile programelor de studii).
 • Identificarea bazinelor de recrutare cu potențial ridicat (de exemplu, spațiul african, cel din Orientul Mijlociu etc.) și concentrarea promovării asupra acestora.
 • Analiza datelor pe mobilitățile ERASMUS din ultimii cinci ani și formularea unor soluții pentru ameliorarea numărului de mobilități efectuate de studenții Universității din București.
 • Evaluarea temeinică a admiterii pentru românii de pretutindeni din ultimii doi ani și întreprinderea demersurilor către Ministerul Educației Naționale pentru creșterea numărului de locuri alocat Universității din București.
 • Investigarea parteneriatelor cu instituții internaționale specializate în promovarea programelor de studii universitare pe toate cele trei paliere (licență, masterat și doctorat) în mediul on-line (exemplu: Keystone Academic Solutions).

3.3. Menținerea și consolidarea francofoniei
 • Crearea unei echipe la nivelul Rectoratului, coordonată de un cadru didactic, care să se ocupe strict de întărirea relațiilor cu instituțiile francofone de la București: Ambasadele francofone (reunite în GADIF), AUF, OIF, IFR.
 • O mai bună valorificare a Centrului Regional Francofon de Cercetare Avansată în Științele Sociale - CEREFREA ca un centru de excelență; stabilirea unui buget minimal anual pentru activitățile derulate de acesta, care să reunească atât contribuțiile Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), ale altor organisme francofone, cât și pe cele ale Universității.
 • Elaborarea unei strategii în vederea folosirii optime a resurselor francofone pentru programele de studii și cercetare (inclusiv folosirea expertizei și infrastructurii AUF pentru redactarea și implementarea de proiecte internaționale).
 • Demararea unei colaborări cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) pentru facilitarea vizelor studenților internaționali din spațiul francofon.

3.4. Optimizarea structurilor administrative care se ocupă de gestionarea studenților internaționali
 • Crearea unui compartiment în cadrul Direcției de Relații Internaționale care să ofere servicii suport pentru studenții internaționali care aplică pentru programele de studii ale Universității din București (inventarierea atentă a acestor cereri, răspunsuri prompte și individualizate pentru toți candidații, demersuri pentru susținerea cererilor de viză).
 • Specializarea și eficientizarea serviciilor care răspund de românii de pretutindeni și de dosarele CNRED.
 • Implementarea echipelor de primire pentru studenții internaționali la nivelul facultăților (un prodecan sau cadru didactic, un secretar și 1-2 studenți), sub coordonarea Rectoratului.
 • Elaborarea unui ghid în limba engleză și franceză care să conțină informațiile legate de procedurile administrative de înscriere și obținere a permiselor de ședere, informații despre procesul didactic și despre activitățile studențești; aceste informații se vor regăsi și pe site-ul Universității la secțiunea Relații Internaționale.
 • Intensificarea cursurilor de limba engleză și limba franceză pentru personalul administrativ care are în fișa postului gestionarea studenților străini (secretariate, direcția relații internaționale, alte departamente administrative).
 • Traducerea tuturor informațiilor și documentelor de școlarizare cel puțin în limba engleză (de la procesul de admitere până la gestionarea curentă a școlarității): trebuie aprobate rapid proceduri la nivelul Universității din București, iar traducerea trebuie să fie făcută la nivelul Rectoratului, cu sprijinul facultăților și colegilor care au deja experiență și bune practici în acest sens. Pot fi folosite traducerile existente la nivelul unor facultăți (de exemplu, Facultatea de Științe Politice) și trebuie găsite mijloace de recompensă financiară pentru colegii de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine care pot ajuta în acest proces.
 • Asigurarea unor condiții de cazare decente pentru toți studenții internaționali.
 • Îmbunătățirea condițiilor de cazare pe termen lung în apartamentele aflate în administrarea Universității, ce sunt destinate, în general, lectorilor străini, care predau în programele de studii de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

3.5. Susținerea proiectelor internaționale atât pe dimensiunea didactică, cât și pe cea de cercetare
 • Menținerea și, în măsura posibilului, creșterea fondului de mobilități pentru participarea la evenimente științifice cu prestigiu internațional și/sau de mare importanță pentru strategia facultăților și departamentelor (cum ar fi încercarea de creștere a numărului de studenți străini).
 • Asigurarea de suport administrativ pentru identificarea, redactarea și gestionarea proiectelor de tip Erasmus+ sau din cadrul altor axe de finanțare pe partea de programe de studii (pentru partea de cercetare a se vedea secțiunea 2).
 • Găsirea unor modalități de recunoaștere și recompensare a cadrelor didactice care derulează asemenea proiecte (punctaj mărit în evaluarea anuală, pentru gradațiile de merit, recunoaștere simbolică prin promovare pe site și Newsletter – instituirea unei secțiuni speciale destinate internaționalizării etc.).
 • Crearea unui fond special destinat susținerii mobilităților cadrelor didactice care pregătesc proiecte internaționale (în vederea redactării acestor proiecte).