Loading...

CERCETARE

În universitatea de astăzi, ca și în universitatea dintotdeauna, cercetarea este o dimensiune esențială. A fi profesor și a fi cercetător la nivel de universitate reprezintă nu doar activități complementare, ci intrinsec unitare. Nu poți preda fără a face operă de cercetare, sistematizare și rafinare a cunoașterii; nu poți cerceta fără a comunica rezultatele cercetării, a le face utile celorlalți pentru formare sau pentru utilizare tehnologică și în viața de zi cu zi. De asemenea, Universitatea trebuie să întărească cercetarea ca producere de cunoaștere și inovare în toate domeniile și să stimuleze creșterea vizibilității și impactului internațional al studiilor, analizelor și invențiilor cercetătorilor noștri.
2.1. Susținerea excelenței și inovării în cercetare
 • Consolidarea serviciilor suport pentru identificarea, redactarea și implementarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale (lărgirea echipei de la ICUB și DMPC, încheierea de parteneriate cu firme specializate în scrierea și managementul de proiecte pentru a crește capacitatea de suport oferit cadrelor didactice și cercetătorilor).
 • Dezvoltarea grant-urilor ICUB (atât pentru cadrele didactice cât și pentru externi) pentru susținerea proiectelor de cercetare cu potențial de dezvoltare și inovare: aceste granturi pot constitui un suport pentru redactarea unor proiecte mai ample, pot contribui la creșterea numărului de publicații științifice de prestigiu, recunoscute de comunitatea academică internațională a fiecărui domeniu.
 • Angajarea la ICUB prin contract de muncă pe perioadă determinată a unor cercetători ce vor avea ca obiectiv principal creșterea numărului de publicații științifice prestigioase (care constituie indicatori în evaluările naționale și internaționale).
 • Dezvoltarea de instrumente care să faciliteze publicarea în reviste și la edituri internaționale prestigioase: facilități de proof-reading, susținerea (total sau parțial, în baza unor reglementări interne) a taxelor de publicare în reviste prestigioase (sau taxe de tip open acces) - prin crearea unui buget special în acest scop -, training-uri pentru doctoranzi și cadrele didactice aflate la început de carieră.
 • Recompensarea autorilor publicațiilor de prestigiu internațional după metodologii specifice fiecărui domeniu: competiția, care se va desfășura în totală transparență, va fi coordonată de prorectorul din domeniul cercetării.
 • Susținerea (în continuare) a stațiunilor de cercetare ale Universității: de exemplu, proiectul Surlari care presupune realizarea unor spații modulare moderne de locuit și de laborator pentru activitățile de practică ale studenților / doctoranzilor de la Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie sau Facultatea de Geografie, ca și pentru cele de cercetarea a calității aerului, apei, mediului. De asemenea, amintim și faptul că anexa de la Stațiunea Zoologică Sinaia va fi reabilitată și redată spre folosință studenților, care desfășoară practica de specialitate în zonă (Facultatea de Biologie, dar imobilul poate fi folosit și de studenții altor facultăți ale Universității).

2.2. Formularea unei strategii pro-active de cercetare
 • Stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare a cercetării pe baza unei analize riguroase a potențialului existent la nivelul Universității din București. Aceste direcții strategice vor fi transpuse în obiective și indicatori, precum și în proceduri și termene de implementare.
 • Dezvoltarea unei echipe pentru diagnoză instituțională în raport cu politicile naționale și europene: analiza rezultatelor existente și a potențialului Universității trebuie să se raporteze, în stabilirea direcțiilor viitoare, la politicile de cercetare și axele de finanțare naționale și europene.
 • Formarea unei rețele de experți care să reprezinte Universitatea în comisiile și grupurile de reflecție/evaluare la nivel național și internațional, pentru a crește rolul nostru în definirea strategiilor pe cercetare.
 • Identificarea unor parteneri internaționali strategici pentru proiectele de cercetare: pe baza unor criterii precum numărul de proiecte și colaborări, istoricul colaborării, excelența partenerilor, capacitatea și experiența în derularea de proiecte europene, se vor identifica pentru fiecare domeniu 1-2 parteneri strategici pentru participarea la competițiile europene.
 • Identificarea unor parteneri pe partea de consultanță care să sprijine identificarea și redactarea de proiecte de cercetare cu finanțare UE.

2.3. Dezvoltarea unor facilități care să valorifice și să susțină resursa umană
 • Generalizarea accesului instituțional la rețeaua eduroam, folosită în toate marile universități.
 • Training-uri și suport administrativ pentru gestionarea instrumentelor de promovare și recunoaștere a activității de cercetare (Research Gate, Academia, Google Scholar etc.).
 • Platforma informatică pentru raportarea rezultatelor cercetării, care este definitivată, va permite: reducerea timpului consumat de cadrele didactice și cercetători; creșterea raportării acestor rezultate; identificarea exactă a punctelor forte și a punctelor slabe la nivel de universitate și elaborarea de măsuri adecvate. În etapa următoare, aceasta se va extinde și diversifica, cuprinzând informații mai ample, precum interesele de cercetare, cursurile predate, expertiza specifică ale profesorilor.
 • O mai bună valorificare a Editurii Universității din București pentru promovarea rezultatelor cercetării: promovare și îmbunătățire a sistemului de vânzare on-line; publicarea volumelor în format electronic (e-book); introducerea volumelor în baze de date internaționale pentru a putea fi inventariate de Google Scholar sau alte platforme scientometrice (ceea ce duce la creșterea difuzării și impactului acestor publicații, recuperarea unui număr important de citări, cu deosebire, în cazul disciplinelor umaniste și sociale). Creșterea vizibilității editurii și a difuzării cercetărilor colegilor din Universitate prin desfacerea volumelor / studiilor publicate în librării, nu numai în spațiul de la Facultatea de Istorie sau la târgurile de carte.
 • Posibilitatea acordării (la un interval X) a unui semestru degrevat de activitatea didactică, pentru sprijinirea activității de cercetare (pregătirea unui volum internațional / articol ISI, a tezei de abilitare, pregătirea aplicației pentru un grant internațional etc.; procedurile de implementare ale acestei măsuri vor ține seamă de caracteristicile / specificitatea cercetării din fiecare domeniu în parte). Acest instrument poate să fie extrem de util mai ales pentru cadrele didactice aflate la început de carieră (asistenți, lectori), dar și pentru cadrele didactice (în special femei) care au copii mici în îngrijire.
 • Asigurarea accesului la resurse electronice de documentare: păstrarea și dezvoltarea abonamentului instituțional la Anelis Plus; identificarea și reunirea resurselor de tip open acces pe diferite domenii, pentru a facilita cunoașterea și accesarea acestora de către profesori, cercetători și studenți.

2.4. Valorificarea rezultatelor cercetării
 • Inițierea unui Newsletter destinat partenerilor din alte universități, precum și celor din mediul profesional, pentru promovarea rezultatelor cercetării.
 • Dezvoltarea unui serviciu care să centralizeze și să analizeze cercetările inovatoare și să le promoveze țintit către publicul interesat (atât către comunitatea academică națională și internațională, pentru a crește vizibilitatea și impactul acestora, cât și către parteneri din mediul profesional, pentru a dezvolta cercetări finanțate de către aceștia).
 • Încurajarea / susținerea proiectelor care pot atrage finanțări din mediul privat: pornind de la temele / proiectele / cercetările propuse de către partenerii profesionali, centrele și echipele de cercetare care vor răspunde la aceste solicitări vor beneficia de suport administrativ din partea Rectoratului.
 • Dezvoltarea unei colaborări strategice între ICUB, centrele de cercetare din facultăți și Hub-ul de inovare.
 • Dezvoltarea biroului ICUB de transfer tehnologic.

2.5. Promovarea eticii în cercetare
 • Onestitate și deontologie academică în cercetare: consolidarea cursurilor, seminarelor și sesiunilor de sensibilizare privind etica și deontologia academică destinate masteranzilor și doctoranzilor; organizarea de workshop-uri tematice la nivelul ICUB-ului.
 • Respectarea principiilor etice în derularea și exploatarea rezultatelor cercetării: organizarea unor sesiuni de informare și sensibilizare, sub coordonarea ICUB, pentru doctoranzi, dar și pentru cadrele didactice.
 • Introducerea criteriilor legate de dezvoltare durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, egalitatea de gen în strategiile și documentele specifice care reglementează activitatea de cercetare. Promovarea acestor teme poate consta în: vizibilitate și publicitate; introducerea unui punctaj specific în evaluare (ori de câte ori unul din aceste criterii este relevant pentru domeniu și tematică); alocarea unui buget anual pentru granturi și proiecte ICUB pe aceste subiecte.