Loading...

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Experiență managerială

Formarea complexă a studenților bazată pe asimilarea sistematică și creatoare a culturii și științei reprezintă dimensiunea esențială a activității didactice. Activitatea didactică nu este doar o simplă transmitere de cunoștințe. Cei care predau joacă un rol esențial în rafinarea cunoașterii, în organizarea acesteia, în recrearea experiențelor originare ale descoperirii și creației propriu-zise. Nu există predare și învățare fără atractivitate, fără sinteză în cercetare din partea celui care predă și fără responsabilitatea celui care învață.
Principiile de dezvoltare legate de activitatea didactică trebuie să pornească de la două elemente principale:
 1. cunoașterea, respectarea și valorificarea resurselor existente;
 2. identificarea priorităților din politicile educaționale europene, globale și naționale, pentru o corelare a politicii Universității cu acestea.

1.1. Consolidarea și dezvoltarea programelor de studii existente și valorificarea diversității acestora
 • Găsirea de soluții adecvate pentru menținerea programelor de studii care se înscriu în tradiția prestigioasă a Universității și contribuie la rolul său fundamental de instituție care produce cunoaștere și formează generațiile de viitori profesioniști și cetățeni responsabili (chiar dacă unele dintre aceste programe se confruntă cu probleme de recrutare, trebuie găsite soluții – în termeni de promovare, de complementaritate între partea didactică și cea de cercetare etc. – pentru a păstra aceste programe de studii, unele unicat pe plan național). De exemplu, programele de studii de limbi clasice, programele de studii în limbi străine și mai ales în limba franceză, programele de studii din domeniul științelor (de exemplu, chimie sau fizică), trebuie să facă obiectul unor politici specifice de promovare și de susținere instituțională.
 • Sprijinirea programelor de master de cercetare și dezvoltarea celor de tip profesional: pornind de la consultarea facultăților și de la analiza situației existente se va elabora o strategie care să încurajeze programele de master inter-facultăți, atât în domeniul cercetării fundamentale cât și în diverse arii profesionale. Va fi susținută colaborarea dintre științele exacte, științele pământului și științele socio-umane, insuficient dezvoltată până în prezent, dar tot mai frecventă la nivel internațional (de exemplu, programe de master care să combine formarea în domeniul managementului și în diverse specializări din domeniul fizicii, chimiei, biologiei; sau programe de master care să combine competente informatice necesare analizei de tip big data cu specializări din domeniul istoriei, științelor politice sau sociologiei, etc.)
 • Introducerea programelor de master didactic (obiectiv ce și l-a stabilit și Consorțiul Universitaria în acest an): redactarea urgentă a unui program care să intre în programul-pilot anunțat recent de ministrul educației.
 • Organizarea de cursuri de vară, școli de vară, care contribuie atât la atragerea de fonduri cât și la promovarea Universității: vor fi susținute și consolidate toate inițiativele existente și se va pune accentul pe centralizarea și promovarea integrată, care să consolideze imaginea Universității. În urma unei analize a rezultatelor obținute și a nevoilor identificate pot fi propuse noi proiecte de acest tip;
 • Elaborarea urgentă a unei strategii de promovare integrată la nivelul Universității, cu accent deosebit pe comunicarea din mediul on-line (consultarea și folosirea experienței colegilor de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și de la Facultatea de Litere).
 • Generalizarea admiterii on-line și dezvoltarea platformei informatice a secretariatelor pentru a ușura procesele administrative și comunicarea (de exemplu catalogul on-line).

1.2. Susținerea și recunoașterea activității de predare – misiune fundamentală a Universității
 • Asigurarea dotărilor necesare pentru o desfășurare optimă a activității didactice (continuarea și extinderea inițiativei de dotare a laboratoarelor de licență / master prin alocarea anuală a unui buget special destinat acestui scop). Atât laboratoarele din facultățile de științe, cât și sălile de curs și seminar din facultățile din domeniul socio-uman trebuie dotate cu aparatură, echipamente, soft-uri, substanțe, consumabile care sunt indispensabile procesului didactic. Contractele de achiziție a aparaturii și echipamentelor să fie însoțite și de obligații de mentenanță a acestora.
 • Identificarea unor soluții viabile și eficiente pentru creșterea ponderii activității de predare în evaluarea și cariera cadrelor didactice (inclusiv prin discuții la nivelul Consorțiului Universitaria și cu Ministerul Educației Naționale privind adaptarea în acest sens a standardelor naționale și propunerea formulării unor standarde diferențiate pentru cadrele didactice universitare, respectiv pentru cercetători).
 • Recunoașterea simbolică și promovarea prin mijloacele de comunicare on-line a performanțelor și ideilor novatoare în domeniul predării (premieri, recompense materiale – în spiritul transparenței, al specificului domeniilor și al metodologiilor proprii).
 • Organizarea de module destinate formării cadrelor didactice pentru folosirea de metode de predare inovative (în concordanță cu cerințele și criteriile de evaluare ori de finanțare europene).

1.3. Adaptarea ofertei educaționale la prioritățile naționale / internaționale și ale pieței muncii
 • Crearea unui compartiment specializat care să ofere suport facultăților pentru identificarea specializărilor și programelor care se regăsesc în strategiile naționale și internaționale, precum și pentru constituirea dosarelor de acreditare sau evaluare periodică a programelor de studii (ARACIS, ANOFM etc).
 • D Dezvoltarea unui compartiment specializat care să asigure legătura cu piața muncii pe dimensiunea specifică a programe de studii; acest compartiment va avea consultări regulate cu partenerii din mediul profesional, va identifica nevoile / cerințele acestora și va comunica apoi cu facultățile pentru adaptarea / crearea de programe de studii care să asigure un grad ridicat de angajabilitate a studenților / absolvenților. Este importantă folosirea experienței de succes a unor facultăți în acest domeniu (de exemplu, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică – mai nou -, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială etc.).
 • Consolidarea programelor de practică, internship și voluntariat care să dezvolte competențe profesionale legate de programele de studii.
 • Acordarea unei atenții sporite în organizarea și monitorizarea practicii profesionale, asigurarea dotărilor și condițiilor necesare unei bune desfășurări a programelor de practică, eventual creșterea numărului de ore alocate pentru practică în conformitate cu legislația în vigoare și cu specificitatea domeniilor (ex. științele vieții sau științele pământului).

1.4. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltarea de module care să ofere certificate de specializare
 • Menținerea și dezvoltarea ofertei educaționale care să încurajeze și să faciliteze participarea persoanelor deja angajate (de exemplu prin programul flexibil al programelor de master, prin menținerea programelor de studii cu frecvență redusă).
 • Crearea unui compartiment administrativ care să ofere sprijin pentru identificarea specializărilor (aferente ocupațiilor din Clasificarea Ocupațiilor din România - COR) și constituirea dosarelor de acreditare a unor module de specializare (post-universitare, pe nivelul 6 și 7 din COR) finalizate cu certificate recunoscute de ANOFM (cu concursul colegilor de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației).
 • Organizarea de astfel de module în facultăți reprezintă o sursă suplimentară de venituri și va permite dobândirea unor competențe transversale, contribuind astfel la o profesionalizare de calitate. Universitatea din București se poate impune pe piață cu formare/specializare de calitate, ceea ce poate spori și atractivitatea programelor de licență și master.

1.5. Dezvoltarea de platforme de formare on-line de cursuri de tip MOOC
 • Identificarea cererilor de formare on-line (mai ales prin cursuri on-line) și a nevoilor de dotare pentru organizarea acestora (folosirea expertizei colegilor de la Departamentul de Informatică pentru achiziționarea și configurarea programelor necesare).
 • Dezvoltarea, pe termen scurt, a unor proiecte pilot și, ulterior, pe termen mediu, extinderea lor.

1.6. Consolidarea colaborării cu colegii din învățământul preuniversitar
 • Proiecte de colaborare cu cadrele didactice, atât pentru o mai bună promovare a programelor noastre de studii, cât și pentru oferirea unui suport pentru formarea continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar (de folosit experiența colegilor de la Facultatea de Istorie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației etc.).
 • Dezvoltarea unor acorduri de parteneriat între Universitate și Inspectoratele Școlare Județene / Casele Corpului Didactic pentru organizarea de programe de pregătire pentru gradul II, I.
 • Concursuri și școli de vară pentru elevi (a se vedea experiența participării în cadrul unor astfel de inițiative a colegilor de la Facultatea de Chimie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației etc., precum și pe aceea a Asociației Studenților din Universitatea din București – ASUB, etc.).
 • Organizarea anuală a unui Festival STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) care să reunească și să dezvolte, într-un eveniment foarte vizibil, toate activitățile de promovare a acestor domenii (Școala de vară de la Măgurele, Noaptea cercetătorilor europeni, etc). Prin acest festival deschis publicului bucureștean, se urmărește atât creșterea vizibilității Universității din București în comunitate cât și atragerea elevilor către aceste specializări.
 • Programe de pregătire pentru elevi în vederea concursurilor de admitere și a examenului de bacalaureat (așa cum au conturat deja Facultatea de Chimie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică etc.) și a altor competiții, inclusiv implicarea mai consistentă în olimpiadele școlare sau în alte tipuri de concursuri naționale ori internaționale (elaborarea de subiecte, selecția și pregătirea loturilor internaționale – în baza unor parteneriate speciale între Universitate și Ministerul Educației pentru domeniul biologiei, chimiei, fizicii etc.).